privacy policy


SAMENVATTING PRIVACYVERKLARING

Staalimex BV respecteert de persoonlijke levenssfeer van zijn zakelijke relaties en de gebruikers van zijn producten en diensten. Staalimex BV verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van zijn dienstverlening. Meer informatie over de wijze waarop wij uw privacy beschermen kunt u hieronder vinden in onze privacyverklaring.

Staalimex BV verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hiervoor zelf toestemming verleent.

Als Staalimex BV bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Staalimex BV van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Staalimex BV draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website.PRIVACYVERKLARING

Staalimex BV verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Staalimex BV handelt binnen de kaders van deze wet.

Opbouw privacyverklaring 
In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod, samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatste is een onderdeel toegevoegd over de rechten die u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Staalimex BV. 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? 
Staalimex BV, gevestigd Kalshoven 11, 4825AL Breda, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer; ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens. 

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken. In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de diensten of producten te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase, zoals voor het opstellen van een offerte. 

Gegevens die wij verzamelen
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam

 2. Adresgegevens

 3. Telefoonnummer

 4. E-mailadres

 5. Bankrekeningnummer

 6. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 7. IP-adres

 8. Gegevens over uw activiteiten op onze website

 9. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 10. Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan, betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@staalimex.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens verzameld bij anderen?
Staalimex BV verzamelt geen gegevens bij derde partijen, behalve bankrekeningnummers van online betalingen via onze betalingsverwerker.

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens? 
Staalimex BV verwerkt uw persoonsgegevens om:

 1. Uw informatieaanvraag, offerteaanvraag, bestelling en/of betaling af te handelen

 2. Goederen en diensten bij u af te leveren

 3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 6. Nieuwsbrieven en/of reclame-uitingen te verzenden

Staalimex BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Staalimex BV volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Staalimex BV verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Staalimex BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Staalimex BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren, en zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden (mogelijk) ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. 

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming
Staalimex BV maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat Staalimex BV bijvoorbeeld niet aan profiling doet.

Delen we de gegevens met andere partijen?
Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Staalimex BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?
Staalimex BV heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, treft Staalimex BV verschillende technische en organisatorische maatregelen, om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken,  tenzij er een administratieve of wettelijke bewaarplicht geldt in welk geval Staalimex BV de gegevens gedurende die termijn zal bewaren.

Welke rechten hebt u?
Staalimex BV vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kunt uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via www.staalimex.nl met ons contact op te nemen. Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen naar info@staalimex.nl of bellen met 076-5873750.

U kunt de volgende rechten uitoefenen: 

 1. Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

 2. Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.

 3. Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

 4. Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, met het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, met het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden, of wanneer u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.

 5. Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

 6. Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens 

Staalimex BV vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Mocht u nog vragen willen stellen, een klacht hebben of een opmerking willen doorgeven, dan kunt u contact opnemen via info@staalimex.nl of bellen met 076-5873750.

Aan het laden
Aan het laden