keuringen


INSPECTIE / KEURING LOGISTIEK MATERIEEL

Een werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn personeel wanneer dat werkt met logistiek materieel. Dit is wettelijk vastgelegd. Een werknemer moet ervan uit kunnen gaan dat het materieel waar mee gewerkt wordt veilig is. Regelmatig inspecteren van uw logistiek materieel is dus van groot belang. U laat er mee zien het nodige te doen om deze veilige werkomgeving te creëren.

Wet- en regelgeving

• Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbowetgeving) 

Artikel 7.4a Keuringen 

1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze vaninstallatie, wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomengekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren. 

2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.

3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, wordt zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.

4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer er zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel.Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt: natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel.

• EN 15635 Stalen opslagsystemen - Gebruik en onderhoud van opslagmaterieel

Artikel 3.18 Verantwoordelijk persoon voor de veiligheid van opslagmaterieel

Ieder bedrijf dient intern een persoon aan te stellen die verantwoordelijk is voor de algemene veiligheid van opslagmiddelen, de zogenaamde PRSES.

Artikel 9.4.2 Inspectie

De inspectie van al het opslagmaterieel dient systematisch en regelmatig te worden uitgevoerd vanaf vloerniveau, omdat zich hier veelal de meeste schades voordoen. Mocht her wenselijk zijn om op hoogte schades te inspecteren, dan mag dat alleen op een veilige wijze worden uitgevoerd. De frequentie waarmee geïnspecteerd dient te worden, hangt af van het soort bedrijf en dient te worden vastgesteld door de PRSES.

Artikel 9.4.2.3 Inspectie door een deskundige

Een deskundig persoon dient minimaal eens per 12 maanden inspecties uit te voeren. Een rapport hiervan dient te worden overlegd aan de PRSES met aanbevelingen en mogelijke aanpassingen. Een technisch deskundig persoon kan een getrainde specialist zijn binnen de eigen organisatie, een specialist van de stellingleverancier of een onafhankelijk gekwalificeerd stellinginspecteur.

Technisch deskundig persoon

Staalimex laat de door haar geleverde magazijnstellingen inspecteren door de monteurs die deze stellingen conform de fabrieksrichtlijnen ook geplaatst hebben. Onze VCA gecertificeerde monteurs hebben jarenlange ervaring met het plaatsen van magazijnstellingen en beschikken over het complete technische dossier metdaarin de gebruikte materiaaltypen en stellingconfiguraties.

Inspectie

Staalimex laat de door haar geleverde magazijnstellingen inspecteren door middel van een visuele controle op vervorming van de onderdelen, eventuele overbelasting en toetsing van de stellingconfiguraties aan de oorspronkelijke fabrieksrichtlijnen. Van deze inspectie wordt een rapport opgemaakt dat aan de persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de opslagmiddelen ter beschikking wordt gesteld. De reparaties en aanpassingen die voortvloeien uit de inspectie, voeren wij op een dusdanige wijze uit dat de productaansprakelijkheid in stand blijft.

Aan het laden
Aan het laden